I told them, ‘Yes, I’d always talk to anybody later
I told them, ‘Yes, I'd always talk to anybody later